Rob's plants
home garden plants wildlife seed photos
plant sale journal topics fun links guestbook

Rob's Plant Links

Kalmia

Family: ericaceae

General resources

Species of Kalmia

Kalmia angustifolia
Kalmia buxifolia
Kalmia carolina
Kalmia cuneata
Kalmia hirsuta
Kalmia latifolia
Kalmia microphylla
Kalmia polifolia
Kalmia procumbens

Last updated:04 Jul 2022